top of page
Jewish Man in Synagogue

שילוב החרדים בכלכלה הישראלית

הילדים והצעירים החרדים הם חלק מדור העתיד של מדינת ישראל. בשנת 2030 יהיו בישראל כמיליון חרדים עד גיל 20. הכלכלה הישראלית זקוקה להם. ורבים מהם מעוניינים להשתלב בה, להצליח ולשגשג. המפלגה הכלכלית ברשות פרופ' ירון זליכה, תפעל לשילובם של אוכלוסיית החרדים בכלכלה הישראלת בדרכים הבאות :

  • לימודי אנגלית - בניגוד למה שחושבים רבים, החסם המרכזי לשילוב חרדים בחברה הוא לא לימודי המתמטיקה והמדעים אלא לימודי אנגלית. רבים מהחרדים לא יודעים כלל אנגלית. זה מונע מהם להשתלב בכלכלה המודרנית, שדורשת גם קשר עם העולם. מאחר שילדים חרדים כמעט ולא חשופים לסרטים, טלוויזיה זרה, סרטוני יוטיוב וכו', הם כמעט ולא נחשפים לאנגלית. אנחנו נפעל במהירות להקים בכל עיר חרדית בתי ספר ערב ללימודי אנגלית, לילדים ולנוער ולנשים וגברים )בהפרדה( - זה הצעד הראשון וההכרחי לשילוב מוצלח בכלכלה ובחברה בהמשך הדרך.

  • מיומנות טכנולוגית - נקים מרכזים להקניית מיומנויות בסיסיות הנחוצות להשתלבות בעולם הגלובלי והדיגיטלי.

  • חינוך ממלכתי-חרדי - נקדם הקמת בתי ספר ממלכתיים-חרדים לבנים ולבנות בשיתוף משרד החינוך והרשויות המקומיות. בציבור החרדי יש ביקוש גדול לחינוך כזה. הפוליטיקאים החרדים מעכבים את הרפורמה הזו כבר שנים, מחשש לאבד שליטה על הציבור שלהם. הפוליטיקאים החילונים משתפים איתם פעולה – מחשש לאבד את תמיכת הפוליטיקאים החרדים. אנחנו נקדם חינוך חרדי-ממלכתי, כי זה צעד שייטיב עם הציבור כולו - החרדי והחילוני ויאפשר את שילוב החרדים בכלכלה הישראלית.

  • קביעת מכסת שעות חודשית שצעירים חרדים בני 22-18 יחויבו לתרום לקהילה בתמורה לשובר לימודים באקדמיה לפי בחירתם, תוך הכוונתם למקצועות מועדפים, במטרה להקל על שילובם בכלכלה ובחברה.

  • נקדם תוכניות לימוד אקדמיות במסגרת הסמינרים לבנות, בשיתוף עם מכללות ואוניברסיטאות.

  • הגדלת שיעורי התעסוקה של חרדים, הרחבת מסלולי השירות הלאומי-אזרחי והשירות הקהילתי, הגדלת מספר החרדים הלומדים לימודי מקצוע ולימודי תואר אקדמי, תגמול ותמרוץ מוסדות חרדים המלמדים לימודי ליבה.

      כי אפשר וחייבים לחיות פה אחרת​

bottom of page