top of page
old couple

מדיניות פנסיה

צמיחה נמוכה גוררת ריבית נמוכה ופגיעה כפולה בפנסיה: מצד אחד, הצמיחה הנמוכה פוגעת בצמיחת השכר ולכן גם בהפרשות לפנסיה. מצד שני, הריבית הנמוכה פוגעת באפיק ההשקעה המרכזי של קרנות הפנסיה: האג"ח הממשלתי. לפני 12 שנים נהנו חשבונות הפנסיה על השקעותיהן באג"ח הממשלתיות מתשואות שנתיות של 4% ריאלית.

מאז צנחה התשואה ל-1% בלבד. זה איום משמעותי על דור שלם שימצא את עצמו בלי מקורות קיום בגיל זקנה

אלה הצעדים הדחופים הנדרשים בתחום הפנסיה ואשר המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה תפעל לקידומם:

  • החזרת הצמיחה המהירה באמצעות מכלול הצעדים המפורטים במסמך זה כך שהריבית לטווח ארוך תעלה חזרה לרמות ההיסטוריות שלה.

  • החזרת הבנקים לתחרות בשוק הפנסיה כדי לדחוף מטה את דמי הניהול.

  • קביעת גודל מרבי של נתח שוק בשוק הפנסיה כאשר כל גוף המגיע אליו ייאלץ למכור את האחזקה העודפת שלו כדי לשמר את המתח התחרותי.

כי אפשר לחיות פה אחרת​

bottom of page