top of page
Image by Sasha  Freemind

נשים ואלימות במשפחה וכנגד נשים

רצח ואלימות כנגד נשים – נקדם חקיקה להחמרת הענישה על רצח נשים בידי בני זוגן וחקיקה להגנה על נשים המתלוננות על אלימות במשפחה, כולל בטענה הפסולה של "כבוד המשפחה". המפלגה הכלכלית הראשות פרופ' ירון זליכה, תפעל להעמדת תקציבים למאבק באלימות נגד נשים. נדאג לתקציבים מתאימים להכשיר כוח אדם מתאים ומיומן במשטרה כדי לטפל באלימות נגד נשים.

נקדם מימון ובניית סיוע של רשויות הרווחה לנשים הנפגעות מאלימות במשפחה ונגדיל את מעורבות המדינה בהפעלת מקלטים ראויים לנשים נפגעות אלימות. במקביל - נקדם מימון ובניית מענה טיפולי לגברים אלימים. כי אפשר לחיות פה אחרת.

אלימות מינית כנגד נשים - נפעל בכל דרך ובנחישות למיגור תופעת ההטרדה והאלימות כנגד נשים וילדות ולהעלאת הביטחון האישי של נשים בכל גיל ובכל מגזר בחברה בישראל. נפעל לשיפור הטיפול בתלונות של נשים על אלימות, בין היתר על ידי הקמת בתי דין נפרדים המתמחים בטיפול בעבירות מין, הקמת יחידה מיוחדת במשטרת ישראל שתלווה את הטיפול בעבירות מין ועבירות נגד נשים, ובניית ומימון מענה טיפולי לנפגעות. נפעל להחמרת הענישה על עבירות מין. נפעל לקדם חינוך למניעת אלימות בכלל ואלימות מינית בפרט כלפי נערות ונשים. נפעל למאבק נגד סחר בנשים ופורנוגרפיה ולמיגור זנות ושיקום נשים בזנות.

תעסוקה שוויונית לנשים – נשים אינן זוכות לשוויון הזדמנויות מלא בנגישות לעבודה, בקבלה לעבודה, בקידום, בשכר העבודה ובתנאי הפרישה מעבודה. מציאות זו פוגעת קשות בשילובן של נשים במשק, מיצוי מלוא הפוטנציאל הגלום בתעסוקתן והיותן מנוע צמיחה מרכזי בכלכלה הישראלית. נפעל ונקדם צעדים קונקרטיים כולל חקיקה מתאימה, להשגת שוויון מלא באיכות התעסוקה של נשים, שכרן, קידומן ותנאי פרישתן.

הדרת נשים והפרדה מגדרית אסורה – בשנים האחרונות מתרחבות תופעות של הדרת נשים והפרדה מגדרית במרחב הציבורי תוך פגיעה קשה בערכי השוויון ובהישגים חברתיים רבים. נפעל ונילחם למניעת הדרת נשים והפרדה מגדרית אסורה ולהבטיח שהמרחב הציבורי בישראל יהיה מרחב משותף לנשים ולגברים. נפעל למניעת קיום אירועים ציבוריים בהפרדה, נפעל למנוע חקיקות ויוזמות ציבוריות שירחיבו הדרה והפרדה בין המינים. נפעל לתקן את אי- השוויון המובנה בדיני המשפחה ונפעל להפסקת מרוץ הסמכויות ולקידום פתרונות לעגונות ולמסורבות גט.

ייצוג הולם לנשים - למרות שנשים מהוות למעלה מ- 50% מאוכלוסיית המדינה, ייצוגן במוקדי קבלת ההחלטות מועט, חלקי ורחוק מלשקף את חלקן באוכלוסייה. נפעל ליישום חוקים קיימים בתחום זה ולחוקק חוקים חדשים שיבטיחו ייצוג הולם של נשים בכל מוסדות המדינה ובמוסדות הציבוריים, תוך דגש על תפקידים בכירים ותפקידים במוקדי ההשפעה.

שוויון מגדרי - לחינוך מגדרי תפקיד מכריע בשינוי תפיסות חברתיות והעמקת השוויון בחברה הישראלית. נפעל לקדם את החינוך המגדרי כבר מגיל בית הספר היסודי, להגדיל את שעות הלימוד בנושאים אלו, למנוע הסללה של ילדות וילדים לתפקידים ”מסורתיים" ולדאוג כי כל ילד וילדה בישראל ירגישו שזהותם המגדרית אינה מהווה עבורם מכשול או קושי.

bottom of page