top of page
Image by Shai Pal

נושאים ותחומים נוספים

המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה תפעל לקדם נושאים ולחוקק חוקים חדשים, שיחזקו את החוליות החלשות ביותר וכך יקדמו את החברה הישראלית כולה, כי אנחנו מאמינים שאפשר וחייבים לחיות פה אחרת:

תעסוקה – נפעל לשילוב נשים ערביות בשוק העבודה, שילוב גברים חרדים בשוק העבודה, קידום מעמד הנשים בשוק העבודה, אבטחת שוויון הזדמנויות תעסוקתי לכל אחד בכל מקום, שוויון בשכר ובזכויות לכל המגזרים והמגדרים,

הכשרות מקצועיות מותאמות לאתגרי העתיד, עידוד הכשרות מקצועיות והסבות מקצועיות לאקדמאים בגיל 50 ומעלה.

אנשים ומשפחות בסיכון – צמצום העוני המחפיר במדינה, צמצום שיעורם של המשפחות החיות מתחת לקו העוני, מענה מיטבי ותמיכה אפקטיבית בנוער ומשפחות בסיכון, טיפול בהפחתת הזדמנויות ותנאים העלולים ליצור מצבי סיכון, הכשרות וליווי משפחות במעגל העוני ליציאה לעצמאות כלכלית.

רווחה וזכויות אנשים בעלי מוגבלויות – קידום חוק שירותי רווחה לעיגון זכויות אנשים עם מוגבלויות ובכללם אנשים עם בעיות בריאות הנפש, הכלת השונה בחברה, הנגשתו ושילובו בחיים פעילים ותורמים, חוק דיור בקהילה, מענה הולם לילדים עם מוגבלויות במערכת החינוך.

דיור – עידוד הקמת פרוייקטים של דיור בפריפריה ובמגזר הערבי והבדואי.

פריפריה – הרחבה וביסוס של תעשיית ההייטק בפריפריה, פיתוח ההון האנושי בפריפריה להשתלבות מיטבית בתעשיות ההייטק, עידוד עסקים קטנים בפריפריה, השקעה בפרויקטים של התחדשות עירונית בפריפריה, הסדרת ההתיישבות של הבדואים בנגב.

בטחון פנים – מיגור האלימות בחברה הערבית, חיזוק השיטור הקהילתי, מאבק בפשיעה החקלאית, מלחמה בכלכלה השחורה ובהון השחור, טיפול בבני נוער בסכנת הידרדרות לעבריינות וסמים. 

עצמאים ועסקים קטנים –חיזוק מעמדם וכושר התחרות של העצמאים והעסקים הקטנים, השוואה בהדרגה של זכויותיהם לזכויות השכירים, הקלת נטל המס על עסקים קטנים ובינוניים, מיסוד הסיוע לעסקים קטנים במהלך משבר כלכלי או מבצע צבאי.

אזרחים וותיקים – הגדלת קצבת הזקנה וקצבת הבטחת הכנסה כך שיאפשרו לכל קשיש קיום בכבוד, שינוי חוק ביטוח לאומי כך שיעודד מבוגרים להשתלב בשוק העבודה, טיפול בצמצום המחסור במטפלים סיעודיים, טיפול והתמודדות עם בעיית הבדידות של קשישים, טיפול ייחודי באיכות החיים של שורדי השואה.

צעירים וסטודנטים – נפעל בהדרגה למימון של לימודי תואר ראשון ולימודי מקצוע למי ששירת שירות צבאי מלא, נפעל להעמיד הלוואות ללימודי תואר ראשון לצעירים שלא שירתו בצבא ובשירות לאומי/אזרחי, חיזוק והרחבת פעילות מרכזי הצעירים.

שוויון למיעוטים ושילובם בחברה בישראל - נתמוך בערך השוויון בחוק היסוד, נפעל לצמצום פערים בין המגזר היהודי למגזר הלא יהודי, נצמצם פערים בחינוך באמצעות תקציב דיפרנציאלי, נגדיל את הייצוג של המגזר במוסדות השלטון בישראל, נחזק לימודי עברית במערכת החינוך, נחזק את החינוך הטכנולוגי בבתי הספר, נגביר את נגישות האוכלוסייה ללימודים אקדמיים בדגש על מקצועות ההנדסה והטכנולוגיה.

קהילה גאה – נפעל לחקיקה שתבטיח שוויון זכויות מלא לקהילה הגאה, תיקון חוק האימוץ שיאפשר לזוגות להט"ב לאמץ, חוק פונדקאות שיכלול את הקהילה הגאה, לחימה וענישה כנגד מפעילי אלימות כלפי הקהילה הגאה.

דמוקרטיה - נפעל לשמור ולהגן על עקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי בישראל ולקדם את הפרוצדורות, הערכים, והמוסדות הנובעים ממנו.

שלטון מקומי – העצמה וחיזוק השלטון המקומי, איחוד רשויות קטנות סמוכות, ורפורמה לביזור סמכויות משמעותיות מהשלטון המרכזי.

bottom of page