top of page

מורידים את מחירי הדיור

דירות בישראל.jpg

אחת הטענות המרכזיות הנשמעות פעם אחר פעם היא כי מדינת ישראל פשוט לא עומדת בביקושים ולא בונה מספיק דירות חדשות כדי לעמוד בביקוש.

אנו מביאים לפניכם נתון עובדתי, המראה שכבר כמה וכמה שנים יש שני דברים שלא משתנים. מספר המשפחות החדשות בשנה וקצב בנית דירות חדשות. אספנו ובדקנו בקפידה נתוני גודל אוכלוסיה במשפחות ונתוני מספר הדירות הכללי הקיים בישראל בין השנים 2013 ל- 2019 (ערב הקורונה). הקפדנו לאסוף את הנתונים ולאמת אותם רק מגורמים רשמיים כמו הלמ"ס ודוחות משרד השיכון ומשרד הפנים. נציין כי בחרנו דווקא להצמד לנתון המשפחות ולא בתי אב, שכן בית אב לא בהכרח מכיל יחידת מגורים אחת. דוגמא לכך היא שותפים לדירה, מוסדות דיור מוגן, וגרושים.

אך מספרם קטן יחסית לכלל האוכלוסיה ובכל מקרה לא ניתן לדעת כמה יחידות דיור הם מאכלסים. התמונה המצטיירת ברורה, הפער בין כמות הדירות לכמות המשפחות נשאר כשהיה 6 שנים לפני כן. או במילים אחרות - אנו בונים בדיוק בקצב הגדילה שלנו. ובכל זאת עלו מחירי הדיור בעשרות אחוזים בשנים אלו. המסקנה היא כי משהו אחר מלבד גידול האוכלוסייה יוצר את הביקושים.  

זה לא זליכה.jpg

הוצאת המשקיעים משוק הדיור

הדרך היחידה להורדת מחירי הדיור היא על ידי הוצאת המשקיעים משוק הדיור. משקיעים יצאו משוק הדיור רק על ידי יצירת צמיחה במשק. צמיחה אשר תייצר אלטרנטיבות השקעה טובות יותר עבור המשקיעים ותאפשר מחד גיסא עליית השכר הריאלי והעלאת ריבית במשק החיוניות שתיהן להורדת מספר המשכורות לדירה.

הבעיה היא קודם כל בביקושים מלאכותיים שנוצרו עקב צמיחה נמוכה וריבית נמוכה. לא ניתן לעמוד בקצב גידול הביקוש, גם אם נבנה כפול מכפי שנבנה היום. ביקושים מלאכותיים לדיור מתרחשים רק בהיעדר כל אלטרנטיבת השקעה אחרת, והם סימפטום לכלכלה כושלת ולמשק חולה. הדרך של הכלכלית תוביל לצמיחה מהירה שתמנע את כניסת הביקוש המלאכותי. מדיניות הצמיחה המהירה היא הסיבה המרכזית שבמהלך תקופת כהונתו של פרופ' זליכה באוצר, ירדו מחירי הדיור מ-96 משכורות ל-80 משכורות בלבד. חלום רחוק מסך של למעלה מ-160 משכורות היום.

 מייצרים צמיחה במשק

שלב ראשון בהורדת מחירי הדיור מחייב יצירת צמיחה במשק. צמחיה אשר תוציא את המשקיעים משוק הדיור. את הצמיחה במשק נייצר על ידי רפורמה בנטל המס שבמסגרתה הורדת מיסים לכלל הציבור כנגד ביטול הטבות המס שמקבלות החברות הגדולות, עידוד העסקים הקטנים, איסור פעולתם של יבואנים בלעדיים, ביטול כלל המכסים, פירוק מונופולים, כולל אכיפה של חוק המונופולים, שגובים מאיתנו מחירים מופרזים. בנוסף, נבטל משרדים מיותרים ונדאג להוצאת פרוייקטי התשתית מידי החברות הממשלתיות הלא יעילות למכרזים בין לאומיים פתוחים. כך נייצר צמיחה!

למה רק המפלגה הכלכלית יכולה ?

בשביל להביא לצמיחה יש להתעמת עם החברות הגדולות, עם בעלי ההון הגדולים ועם הבנקים. זה מאבק לא פשוט ולא נעים. הרבה יותר קל להעלות את המע"מ מאשר לבטל הטבת מס לחברות הגדולות. בניגוד גמור לכל המפלגות האחרות, המפלגה הכלכלית לא תלויה באף בעל הון ואינה חייבת דבר לאף אחד מהם . לפרופ' זליכה יש ידע וניסיון מוכחים ביצירת צמיחה ומאבק בבעלי הון עוד מתקופת היותו החשב הכללי לאוצר בין השנים 2003-2007 תחת נתניהו . לכן, רק אנחנו נוכל באמת להביא לשינוי.

bottom of page