top of page
Image by Randy Fath

חקלאות וייצור מזון מקומי

החקלאות בישראל הנה בעלת חשיבות רבה כממשיכת מורשת ההתיישבות הציונית בארץ ישראל ובגין תרומתה לאיכות הסביבה ולמשק המים, ובכך שהיא מהווה בסיס כלכלי להתיישבות באזורי קווי העימות והפריפריה. 

על מנת להוריד בצורה משמעותית את יוקר המחיה בישראל, המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה תפעל לביטול כל המכסים לרבות על ייבוא מזון ומוצרי חקלאות ונבטל את מכסות הייבוא בתחומים הללו.

במקביל נפעל להגן על יצרני מזון מקומיים מפני הטורפנות של המונופולים בתחומי המזון.

אלו הצעדים הדחופים הנדרשים בתחום החקלאות וייצור המזון:

 • יצרן מזון מקומי המהווה מונופול, לא יוכל לעסוק ביבוא של מוצרי מזון.

 • יצרן מזון מקומי המהווה מונופול בתחומו ועוסק גם ביבוא מוצרי מזון, יידרש להיפרד מאחד מהם (מעסקי ייצור המזון או מעסקי היבוא של המזון), כפי שהבנקים נפרדו מחברות כרטיסי האשראי.

 • בכדי שחקלאים ישראלים באזורי קווי העימות והפריפריה של מדינת ישראל לא יאבדו את מטה לחמם עקב הסרת המכסים והמכסות על ייבוא מוצרי חקלאות, נוודא ש:

  • חקלאים מצפון לחדרה ומדרום לגדרה יקבלו סובסידיה ישירה (לחקלאי המייצר חקלאות) שתאפשר להם להמשיך לייצר, בדומה למודל האירופי.

  • ייבוא ככלל ולרבות ייבוא חקלאי בתנאי היצף טורפני, יטופל בהיטל היצף טורפני.

  • בידול מוצרי החקלאות - כל מוצר חקלאות המשווק בארץ (מייבוא או מייצור מקומי), יחויב בציון ארץ המוצא שלו, כמקובל באירופה וכן כמקובל בכלל מוצרי המזון.

  • רפורמה אגררית - תבוצע רפורמה לגבי הקרקעות לחקלאות ומכסות המים, שתבטיח שהקרקעות המיועדות לחקלאות ישמשו לחקלאות. קרקעות שברשות חקלאים המיועדות לחקלאות ואינן משמשות אותם לחקלאות באופן ישיר (לא מעובדות על ידם או מוחכרות לגורם שלישי), יוחזרו לאגודות שיעמידו אותן לטובת חקלאים המבקשים להגדיל את שטחי הגידול שלהם. בעלי הקרקעות שיוחזרו לאגודות, יפוצו כספית בגין החזרת הקרקעות לאגודות.

bottom of page