top of page
Image by Jeswin Thomas

מדיניות בנושא החינוך הבלתי פורמאלי

המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה, תפעל להגדלה משמעותית בתקציבי תנועות וארגוני הנוער דרך חוק תנועות הנוער.

ניזום ונקדם שיתופי פעולה בין מערכת החינוך הפורמאלית למערכת החינוך הבלתי פורמאלית (כדוגמת הסדרת שימוש במתקני מערכת החינוך הפורמאלית, החדרת תכני חינוך בלתי פורמאלי לספרי הלימוד , מתן אפשרות לנציגי תנועות הנוער לפעול בבתי הספר לעידוד השתתפות תלמידים בפעילויות בלתי פורמאליות וכו').

הגדלת המכסות של שנת השירות (ש"ש) כדי לאפשר ליותר צעירים להשתלב ולתרום לחברה במסגרת פרויקט ערכי וחשוב זה.

הקצאת תקציבי רווחה ייעודיים לתמיכה בנוער שידם אינן משגת להשתתף בפעילות בתנועות וארגוני הנוער (למימון עלות דמי חבר, טיולים, מחנות קיץ).

הקמת קרן פריפריה (על בסיס מצב סוציו אקונומי) לעידוד השתלבות בני נוער מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, בפעילויות תנועות וארגוני הנוער.

העמקת שילוב ילדים בחינוך המיוחד ובעלי מוגבלויות בפעילויות תנועות וארגוני הנוער.

הגדלת תקנים בשירות האזרחי לטובת בני נוער שאינם מיועדים לשירות בצה"ל.

כי אפשר לחיות פה אחרת

bottom of page