top of page
Image by John Moeses Bauan

מדיניות הרווחה

21% מהאוכלוסייה בישראל חיים מתחת לקו העוני וזאת עוד לפני השלכות משבר הקורונה. 30% מהילדים בישראל חיים מתחת לקו העוני 17% מהקשישים חיים מתחת לקו העוני. 

אלו שיעורי העוני הכי גבוהים במערב. והמדדים האלה לא משקפים את המצב האמיתי, הגרוע יותר, כיוון שהם נשענים על ההכנסה החציונית הנומינלית בכל מדינה ומדינה,

בלי להתאים את הנתונים לפערים המשמעותיים בכוח הקניה ולעובדה כי ההכנסה החציונית בישראל היא מלכתחילה מהנמוכות במערב. במדינה עם שיעורי עוני כאלה ניתן היה לצפות למערכת רווחה שמסוגלת להתמודד עם המצוקות. זה לא המצב בישראל. מערכת הרווחה הישראלית נמצאת במצוקה קשה ובתת תפקוד וזקוקה בדחיפות לשורה של רפורמות יסודיות.

המפלגה הכלכלית בראשות פרופ' ירון זליכה מאמינה שאפשר לחיות פה אחרת, ותפעל בדחיפות לקדם את הנושאים באים :

 • אנשים עם מוגבלות ונכותהדאגה והאחריות לאיכות חייהם ורווחתם של אנשים עם מוגבלות ונכות ושילובם בחברה היא חובה ערכית, מוסרית וחברתית, הנובעת מאופייה וצביונה הדמוקרטי והיהודי של מדינת ישראל. בהתבסס על המלצות הוועדה לבחינת קצבאות הנכות בראשות פרופ' ירון זליכה, נפעל למימוש ההמלצות הבאות:

  • העלאה מיידית של קצבת הנכות ל 4,000 ₪ לחודש ובמהלך השנתיים הבאות נפעל להעלאת קצבת הנכות ל 4,300 ₪ לחודש.

  • הכפלת הסיוע בשכר דירה לאנשים עם נכות, מ 770 ₪ לחודש כיום, לכ 1,500 ₪ לחודש.

  • הכללת אנשים בעלי נכות מעל 75%, בכלל האנשים הזכאים לקבלת דיור ציבורי ולהכנסת נכים לתור הממתינים לדיור ציבורי.

  • נפעל להשלמת הרפורמה בקצבאות הנכות (שהוביל צוות מקצועי בראשות פרופ' ירון זליכה בשנת 2017) וכתיבת ספר ליקויים מודרני, במקום ספר הליקויים משנת 1956 הפוגע קשות בנכים הקוגניטיביים ובנכי הנפש.

 • קצבאות הזקנה - הקצאת 4 מיליארד שקלים בפריסה לאורך ארבע שנים, כדי להגדיל באלף שקלים לאדם את קצבאות הזקנה לקשישים המתקיימים אך ורק מקצבאות ביטוח לאומי.

 • דיור ציבורי - יש לשחרר ממלכודת העוני 60 אלף משפחות של דיור ציבורי המתגוררים עשרות שנים בבתים שלא מועברים לבעלותם. מוטב להעביר את הדירות לבעליהן בפועל ולאפשר להם להפוך את הרכוש בשווי עשרות המיליארדים שיעבור לבעלותם למנוע לשיפור רווחת המשפחות ולהנעת פעילותן הכלכלית.

 • תקנים חדשים בשירותי הרווחה - מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות ושירותי בריאות הנפש קרובים לקריסה. יש לפתור בדחיפות את המצוקות שנובעות מתקנים חסרים.

 • שדרוג שכר - של העובדים הסוציאליים והפסיכולוגיים הנמצאים בחזית המאבק בעוני ובמצוקה.

 • תוכנית לאומית לחינוך פיננסי ודיגיטלי - של קשישים כדי להגדיל את יכולתם להתמודד עם מצבם הכלכלי ועם מצוקת הבדידות של רבים מהם.

bottom of page