top of page

אירופה במלחמה? ממשלת ישראל מרוויחה!


בעקבות המלחמה באוקראינה העלתה הממשלה שוב השבוע את מחירי הדלק והם כבר למעלה משבעה שקלים. הממשלה התנערה מקריאתנו להפחית את המס על הדלק ולקזז את העלייה הצפויה עקב עליית מחירי הנפט בעולם. יצוין, כי שני שליש ממחיר הדלק הולך לכיסה של הממשלה באמצעות המיסים שהיא גובה על הדלק. חלק דרך מס הבלו הנקוב בסכום שקלי קבוע וחלק באמצעות המע"מ העולה שסכומו עולה כמובן ככל שמחיר הדלק עולה. רק כדי להזכיר לכם מחיר הדלק הממוצע בארה"ב עמד ערב מלחמת אוקראינה על שני שקלים ושמונים ושש אגורות.

האם לא נראה לכם הגיוני כי בשעה שיוקר המחיה כה גואה תואיל בטובה הממשלה ותקפיא לכל הפחות את סכום המע"מ שהיא גובה על הדלק ותקטין בכך את שיעור עליית המחיר? מדוע צריכה הממשלה להרוויח מהמצוקה שלנו? יש איזו שהיא ממשלה בעולם המערבי שמנסה להרוויח מהמלחמה באוקראינה. כולם מתגייסים לתרום לאוקראינה ובה בעת לנסות ולצמצם מהשלכות המשבר על אזרחיהם. רק הממשלה שלנו מנסה להרוויח בלי בושה מהמשבר. אך תפקידה של ממשלה אינו להפוך את עצמה ליותר עשירה ואותנו ליותר עניים. גם כך הממשלה בישראל היא אחת הממשלות העשירות במערב ואילו העם בישראל הוא העם הכי עני במערב.

חסידיה של הממשלה עוצמים עיניהם בטענה כי עליית מחיר הדלק מסייעת למלחמה בזיהום האוויר. אולם, עליית מחירי הדלק לא הביאה לירידה משמעותית בביקוש לדלק ואילו החלטת הממשלה לייקר את מחירי התחבורה הציבורית ובוודאי תוכניות הממשלה להטיל מס על נסיעות ברכבים חשמליים סותרים את המאבק בזיהום האוויר. אתם כמובן יודעים מה משותף לשלל ההחלטות האלה. להכניס את ידה של הממשלה עמוק יותר לתוך הכיס שלנו.

גורם בכיר בממשלת דנמרק אמר לי פעם כי הם רואים את תפקידם כמי שאחראי להעשיר את הדנים ולא את הממשלה הדנית. לצערי, הממשלה בישראל סבורה כי תפקידה להעשיר את עצמה ולהפוך את הישראלים ליותר עניים. העלאת מחיר הדלק ועימו גם את הכנסות הממשלה ממיסים על הדלק תואמת את מדיניותה בשנה האחרונה. הממשלה העלתה את סכומי המס שהיא גובה מאיתנו בחמישה עשר מיליארד שקלים. כך בדיוק היא גלגלה את הגירעון שלה על גבינו. וכאשר זוכרים כי באותה שעה ממש נתנה הממשלה הטבות מס חדשות לחברות הגדולות ולבעלי ההון אז הלב פשוט נחמץ.


35 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page